REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BIDUL.PL

z dn. 10.01.2022

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BIDUL Tomasz Manowski;

 

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.bidul.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BIDUL Tomasz Manowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bidul.pl.

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Sklep internetowy BIDUL Tomasz Manowski, działający pod adresem https://www.bidul.pl prowadzony jest przez BIDUL Tomasz Manowski ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, NIP: 758-23-20-509, Regon: 520558828. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z procesorem 1.0 GHz

 

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BIDUL Tomasz Manowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.bidul.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

9. Wszystkie pliki, teksty zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie https://www.bidul.pl nie mogą być wykorzystywane przez klienta w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody sklepu.

 

10. Akceptując regulamin akceptują Państwo politykę prywatności firmy znajdująca się na stronie https://www.bidul.pl

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

BIDUL Tomasz Manowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez BIDUL Tomasz Manowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię BIDUL Tomasz Manowski.

 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BIDUL Tomasz Manowski

 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla BIDUL Tomasz Manowski,

 

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.bidul.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

Zamówienia można składać również mailowo: info@bidul.pl

 

Zamówienia przez stronę https://www.bidul.pl można składać 24 h/dobę 7 dni w tygodniu.

 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BIDUL Tomasz Manowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

Klient nie może zmieniać zamówienia,które jest już realizowane.

 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

8. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE : Każdy zarejestrowany użytkownik za każde zamówienie otrzymuje punkty lojalnościowe. Ważne żeby zamówienie zawsze składać z tego samego konta – nie ma możliwości scalenia kilku kont do których przypisane są pkt za zamówienia bez rejestracji. Po uzbieraniu konkretnej ilości pkt można wybrać z naszego sklepu produkt za punkty. W zamówieniu w którym wybierane są towary za punkty MUSI być min 1 rzecz za którą klient płaci. Nie ma możliwości realizacji zamówienia za same punkty.

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.bidul.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

10.Wyprzedaż 

– Podczas trwania wyprzedaży/promocji jedynymi dostępnymi formami płatności są płatność PayU oraz płatność za pobraniem u kuriera, nie ma możliwości opłacania zamówień przelewem tradycyjnym

– Wyprzedaże/promocje nie dotyczą hurtowników

– Podczas trwania wyprzedaży/promocji nie ma możliwości wystawiania kilku faktur do jednego zamówienia. Jedno zamówienie = jedna faktura

– W czasie trwania wyprzedaży/promocji odbiory osobiste w sklepach stacjonarnych są niemożliwe

– Podczas trwania wyprzedaży kwota od jakiej wysyłka jest darmowa może być inna niż 150 zł brutto – kwota od której wysyłane jest zamówienie bez kosztów przesyłki wyświetlana jest podczas składania zamówienia

 

V. Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do poszczególnych krajów. Lista znajduję się pod adresem: https://www.bidul.plDostawa-i-platnosci-chelp-pol-11.html. Dla krajów niewyszczególnionych w tabeli koszty dostawy mogą być ustalone indywidualnie.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 

– Firmy kurierskiej 

 

– Paczkomatów

 

Koszty dostawy znajdą Państwo pod adresem: https://www.bidul.pl

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Przy zamówieniach detalicznych obowiązuje darmowa dostawa po przekroczeniu wartości zamówienia o kwocie 150 zł brutto.

 

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni i liczy się od momentu wysyłki towaru.

 

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

 

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłaszanie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

– tradycyjnym przelewem

 

– płatnością w systemie PayU

 

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy


Prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni – przedsiębiorca na prawach konsumenta.


Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”


Wszystkie informacje odnośnie zwrotów znajdą Państwo pod poniższymi adresami: https://www.bidul.pl

Zwracając produkty oświadczają Państwo,iż towar nie był użytkowany w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz że nie nastapiło zmniejszenie wartości rzeczy i nadają się one do ponownej sprzedaży bez obniżenia ceny sprzedaży.

 

Klient może skorzystać z opcji darmowego zwrotu logując się na swojego konto w sklepie https://www.bidul.pl i dodając zwrot – wygenerowane zostaną etykiety na Pocztę Polską które uprawniają do bezpłatnego zwrotu towaru. W przypadku braku konta w sklepie https://www.bidul.pl prosimy o kontakt ze sklepem info@bidul.pl

 

Zamówienia zakupione przez sklep internetowy można zostawić w jednym ze sklepów stacjonarnych, obsługa sklepu odeśle towar do sklepu wysyłkowego skąd realizowany jest zwrot na konto.

 

Wszystko odbywa się na zasadzie zwrotu i nowego zamówienia po aktualnych cenach.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

 

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

Reklamacje można składać:

 

– na piśmie na adres: BIDUL Tomasz Manowski, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

 

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bidul.pl

 

– lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

 

Różnice w odcieniach odzieży w ramach tego samego koloru nie podlegają reklamacji.

 

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.

 

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

 

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

 

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 

BIDUL Tomasz Manowski jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów BIDUL Tomasz Manowski udziela dodatkowo gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów.

 

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest BIDUL Tomasz Manowski, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością BIDUL Tomasz Manowski na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. BIDUL Tomasz Manowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@bidul.pl

 

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BIDUL Tomasz Manowski, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

XIII. INFORMACJE OGÓLNE

 

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest BIDUL Tomasz Manowski, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, NIP: 758-23-20-509, Regon: 520558828 info@bidul.pl

 

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w sklepie BIDUL są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności BIDUL. 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przetwarzania i przenoszenia danych, jak i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

BIDUL zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie.